menu

Nunavunmi Niqqinik Munaqtiuyut Katimayiingit aullatittiliqtun nutaamik qaritauyakkurutikhamik umani Nunaryuami Niqit Ublua

Pingatiut, Utupiri 15, 2014

Nunaryuami Niqit Ublua quviahutauyuq ukiuk tamaat Tattiarnaqtuq 16. Naunaikvikhanut umani ukiuk hulipkaivikhanik, Nunavunmi Niqqinik Munaqtiuyut Katimayiingit aullatittiliqtun nutaamik qaritauyakkurutikhamik, www.nunavutfoodsecurity.ca.

Ilauyukhat qaritauyakkurutikhamik, siksiuyut atuqtakhat tungavikhalliurutikhanut Nunavut Niqqailiuknaitumik Hanaqitjutikhanut, ilauyut:

  • Niqqainait;
  • Situamit niuvviktauhimayut niqqikhat
  • Nunani niqikhaliuktauhimayut;
  • Inuuhirminik ayuiqtakhanginnik;
  • Atuqtakhat nunamingnillu uuktuutikhanik; unalu
  • Maligaq maliruagakhatlu


Qaritauyakkurutikhamik naunaiyattiakhimayut tuhaktakhanik piniaqtakhaitlu katimayiit qanuriliurutikhaqlu parnautilliuktait. Inungnit takuuktauyut hamna nutaamik qaritauyakkurutikhamik ayuiqyumivikhat hapkuninga Nunavut Niqqailiuknaitumik Hanaqitjutikhanut, naunaittiakhimayunik qanuqtut atuqtakhainik ihuakhiyuumiutikhanik Niqqailiuknaitumik Hanaqitjutikhanut Nunavunmi.


Nunavunmi Niqqinik Munaqtiuyut Katimayiingit havaqatigikhutikhanahimayat kavamatkuni havagviuyunit, Inuit katimayiinit, kavamatkungituni havagviuyunit, nanminiqaqtunitlu havaqatigiktut ikayuqtigikhutik ihaukhimyuumiutikhainik niqqailiuknaitumik Nunavunmi. Katimayiit havaktiuyukhat ikayuqtigiktut ukuat Nuanvut Katimaqyuarut talvuna Ilingaiyaikyumirutikhanu, hivulliukqatigikhutik Kavamangat Nunavut ukuallu Nunavut Tunngavik Inc.
 

Ilitturitiarumaguvit uminga Nunavunmi Niqikhaqaqnikkut Katimayiit, Nunavut Niqqailiuknaitumik Hanaqidjutikhanut, unalu Nunaryuami Niqit Ublua takulugu nutaaq qaritauyakkurutikhamik umani: www.nunavutfoodsecurity.ca.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Ron Wassink
Tuhagakhanut AyuittiaqhimayuqTuhagakhanut Ayuittiaqhimayuq
Munarhiliqiyikkut Inuuhiriknirmullu
867-975-5710
rwassink@gov.nu.ca
 

Kerry McCluskey
Aulapkaiyi Tuhagakhanut
Havagviat Ikayuutiqvikhaat
Nunavut Tunngavik Inc.
867-975-4914 (t) 867-222-2893 (c ) 867-975-4949 (f)
1-888-646-0006 toll-free
kmccluskey@tunngavik.com
www.tunngavik.com

PDF