menu

Niqittiavak Katimayalanggit Titiraa Nirittiarnirmun Ukiuqtaqtumi Kanatap Pivinga

Pingatiut, Maajji 25, 2015

Nunavunmi Niqailliuqnaittaangginni Katimayiita (Coalition mik taivagaat) titiraqaliqtut Niqittiavak Katimayalangit titiraa taaffuminga Nirittiarniq Ukiuqtaqtumi Kanatami (NNC mik taivagaat) piutaa.  Taamna titiraq pivikhaqaqtuq Nunavut takudjutiplugu NNC piutinga ilaliutihimaplunilu 15 nik ihuaqtunik pitquyauyunik.  Niriuriyauyuq taamna titiraq ikayuutihungnguyuq uqariyaunahuaqtunik ihumaliuqlutiklu nakuuhivalliavikhaatikhaanut piutinga.

Katimayiinga quviagiyaat Maniliqiiyilluap titiraa  ihumagiyauyutlu nakuudjutinianut NNC kut piutinganut.  Katimayiita havaqatirittiagumayait NNC Uqaudjauyiliqiiyit Katimayiita nakuuhivalliayaami NNC piutainga tikiutiyaaginni ihariariyait Nunavunmiut.  Katimayiita niriuqtut NNC Uqaudjauyiliqiiyit Katimayiit qinikhialutik qiuvikhamingniq Nunavunmiut nakuuyumik pitjutihimaagutimingnut nakuunggittumiklu pitjutiyutigutlu aadlangguktiqtinnagit tamainut titiqiviliqinikkut piutingganut titirarhimayuniqlu niqiit ikayuutikhamingnik.

Nunavut anggiyuamik atuqpaqtut NNC piutaannik, ihumagiplugit 25 nguyut ilauyut talvani 77 ni ilauhimayut nunallaat tamaani Kanatami.  Nunavut avaliittuq tamaat ikayuutigiyauyut.

Qaritauyakkut takuinnarialiq titiraq ataaniittuq.