menu

Katimayingit Makpiranguqhiyut Ukiungani Unniudjutikhamik talvuuna Nunaryuami Niqikhatigut Ublua

Tallimiut, Utupiri 16, 2015

Nunaryuami Niqikhatigut Ublua naunaiktauvaktut aipparungangat ubluani Tattiarnaqhiyuuq 16. Pidjutigiplugu umani ukiungani hulipkaiyikhaktik, Nunavunmi Niqikhaqaqnikkut Katimayiit Makpiranguqhiyut Ukiungani Unniudjutikhamik 2014-2015.

Unniudjutat naunaiyaihimayuq ihuaqtunik havaktauyukhanut titiraqtauhimayutlu aunaiyagiikhimayunik nutangutainik on items outlined in the Nunavunmi Niqikhaqaqnikkut Qanuriliurutikhaq unalu Havagtauyakhanut Qanuriliurutikhaq 2014-16.

Takuttaaktatit hapkuat Ukiungani Unniudjutikhamik 2012-2013 unalu Ukiungani Unniudjutikhamik 2013-2014 atani Atuqtakhat ilangani Katimayiit qaritauyakkurutani.