menu

“ᖁᔭᓕᔪᖓ ᑖᓐᓇ [ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕿᖃᐃᓐᓇᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ] ᑲᑎᑉᐸᓪᓕᐊᓕᕐᒪᑦ [ᓱᓕ] ᐃᓅᑎᓪᓗᖓ. ᖁᔭᓕᕐᔪᐊᖅᑐᖓ ᐃᓐᓇᑐᖃᐅᓂᖅᐸᐅᒋᐊᖅ ᑲᑎᖓᐅᖅᑐᓂᑦ. ᐊᕐᕌᒍᖃᓕᖅᑐᖓ 85-ᓂᑦ. ᑕᑯᒍᓐᓇᖅᑕᕋ ᓯᕗᓂᑦᓴᕗᑦ ᐃᓱᒫᓗᖏᓪᓗᖓ ᕿᒪᐃᒍᓐᓇᖅᑐᖓ ᖃᐅᔨᒪᓗᖓ ᑭᖑᕚᑦᓴᕗᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᕐᓂᐊᖅᒪᑕ."

ᐃᓄᐊᐱᒃ ᓵᒋᐊᖅᑐᖅ (2013)

ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᔪᖅ

ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᓂᕆᔭᒃᓴᖃᖁᓪᓗᒋᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᒃ, ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᕈᑕᐅᔪᖅ ᓴᖅᑭᓯᒪᔪᖅ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᑐᑎᒃ ᐊᔪᖅᓴᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐃᓪᓗᑎᒃ, ᒪᑭᒪᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᒍᑕᐅᔪᒥᒃ, ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᑕ 2010-2011 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ,5 ᐊᒥᓱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ ᖃᓄᒃᑲᓐᓂᖅ ᖃᐅᔨᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ6 ᐊᒻᒪ ᖃᕋᓴᐅᔭᕈᔪᒃᑯᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓴᖅᑭᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᑦ, ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅ ᓂᕆᔭᒃᓴᖃᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᒥ.

ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᔪᖅ

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᓂᕆᔭᒃᓴᖃᖁᓪᓗᒋᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᕈᑕᐅᔪᖅ ᒪᓕᑦᑐᖅ ᐊᕐᕌᒍᓐᓃᒃ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᑲᑐᔾᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒃᓱᕈᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓪᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓂᕆᔭᒃᓴᖃᕈᓐᓇᖅᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ.