menu

ᐊᑐᐊᒐᑦ ᒪᓕᒐᐃᓪᓗ

Legislation


ᐃᑲᔪᖅᑐᕐᓂᐊᖅᑕᕗᑦ ᓴᓐᖏᔪᒥᒃ ᑐᓐᖓᕕᖃᖅᑎᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᔪᒥᒃ ᓂᕆᔭᒃᓴᖃᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᖅᑑᕈᑕᐅᔪᓂᒃ.


ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑲᒪᒋᔭᐅᓗᓂ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓂᕆᔭᒃᓴᖃᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒻᒪᑦ; ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᕐᒪᑦ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ ᐊᑐᐊᒐᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᓴᖅᑭᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᓯᖏᑎᒍᑦ. ᓂᕆᔭᒃᓴᖃᐃᓐᓇᕐᓂᖅ ᐱᕚᓪᓕᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᑐᐊᒐᑎᒍᑦ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ, ᑖᒃᑯᑑᓐᖏᓪᓗᑎᒃ, ᐃᓪᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᓱᒃᑯᐊᕿᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᓂᕐᒧᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪ ᐅᓯᑲᖅᑕᓂᕐᒧᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᑐᐊᒐᐅᔪᓕᒫᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕈᓐᓇᕐᒪᑕ ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᑦᑎᐊᓕᕈᓐᓇᖅᑐᒥ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔪᒥᒃ ᓂᕿᒃᓴᖃᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ.


ᑐᕌᖅᑕᐅᔪᑦ:

6.1 ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓗᑎᒃ ᐊᑐᓕᑦᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓄᑦ ᓂᕿᓄᑦ ᐊᑦᑐᐊᓂᖃᖅᑐᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᐅᔪᑦ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓇᓱᐊᖅᑐᑦ ᓄᓴᕗᒻᒥ ᓂᕿᒃᓴᖃᑦᑎᐊᓂᕐᒧᑦ.
6.2 ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᒋᑦ ᓈᒻᒪᓐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖏᑦ ᓂᕿᓄᑦ ᐃᑲᔪᕈᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᓱᒃᑯᐊᕿᔨᒃᑯᓐᓂᑦ.
6.3 ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᑐᐊᒐᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᕐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕈᑎᒃᓴᐅᔪᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐃᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᐅᑎᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᑦᑏᓐᓇᕈᕆᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᒪᓐᖏᔾᔪᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ.
6.4

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᕐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕈᑎᒃᓴᐅᔪᑦ ᓴᐳᔾᔨᕙᒃᑐᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᕙᒃᑐᓪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᓅᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ.