menu

Maligaq Maligakhanullu

Legislation


Aghuurutiginiaqtakkut hakugiktumik inungnut qayangnaiyautikhanik ikayuqtunut niqailliurnaittumik ihuaqtunut atugakhanut maligakhanullu.


Nunallaami pidjutikhaq ihuaqhiyuuminahugitlugu niqailliurnaittumik Nunavunmi piyakhariyauyuq; kihimi, pidjutikhaqaqtughauyut nunami tamainni atuqtakhanut maligakhanullu atuqlugit Inuit Hivulliurutiit Ukpiriyauyut. Niqailliurnaittumik pidjutauvaktuq allatqiinut atugakhanut pidjutinginnut, ukuallu, ukunainaungittunut, iglukhanut, ikayuuhiarutinut, ilihaidjutikhanut, ayuiqhaidjutinut, havaaghanut, ingilradjutikhanullu. Tamaita ukuat atugakhat atuqtauvaktut ikayuutaulutik avatikhamut ikayuutauyumut niqailliurnaittumik Nunavunmi.
 

Hivunighangit:

6.1 Ikayuutigilugit atuqtaulirianginni niqikhanut pihimayut maligakhat ihuaqhiutauniaqtunut niqailliurnaittumik.
6.2 Pilugit ihuaqtut nakuuyullu niqikhananut ikayuutikhat Ikayuuhialiqiyitkunit.
6.3 Naunaiyaklugit atugakhat maligakhallu piqaqtut ihuaqtunik akiliuhiakhanik Nunavunmiutanut  ikikliyuumilugillu piyumayungnairutit ilaulutik akiliuhianut phimayunut hulilukaarutinut.
6.4

Naunaiyaklugit atugakhat maligakhallu tammaqtailidjutit ikayuutikhallu pitquhimi inuuhiudjutinut.