menu

Havaqatigiiktumik Takuyumayainut ukuallu Hivunikhaliurutikhat Ukpiriyauyut

Tamaita Nunavunmiut pivikhaqaqniaqtut ihuaqtunut atuqtakhainik qayangnaittunut, pitquhirmut piyumayainut, akituvallaangittunut, Nakuuyunut niqikhanut, niqikhanut atuqtunut ikayuutigivlugu Inuit Hivulliurutiit Ukpiriyauyut, inminiigutikhainut, avatingnullu ihuaqtunut.

 

Uqarilugu niqailliurnaittumik ayuqhautiryuanga Nunavunmi havaqatigiiklutik piyaghauyut; tamangmik inuit havagviillu havaakhaqaqtut. Nunavunmi Niqikhaqaqnikkut Katimayiit kangikhihimayut taimaa atauhiq havagvik pidjutikhaqangittiq havagtikhaniklu piyaghanut ihuaqtumik ihuaqhinahugillugu ayungnaqtuq ihumagiyauyuq niqailliurnirmut. Tamapta havaqatigiiktughauyugut amihunik ihuaqhautighanut pivagiaptingni pihimayaptingnik.

Hivunighaliurutikhat:
 

  • Nunavunmiunguvluta, inuktut tamaitatut, piqaqtut inungnut pilaarutikhanut ihuaqtunut niqikhanut, pilaarutikhamullu niqikhaqariaptingni niriyakhaptingnik ilaulutalu ihumaliurutikhanut niqikhaptingnut pidjutainut.
  • Nunavut niqikhanut piqaqtut niqainnanik unalu niuvvaavingmit niqikhaqpagait; tamangmik ihuaqtut niqailliurnaittumik.
  • Niqikhat piinnariaqaqtughauyut akituvallaangillutiklu inungnut.
  • Ihuaqtumik pidjutigiyaami niqailliurnaittumik piyaghauyuq ihuaqtumik maliklugit Inuit Hivulliurutiit Ukpiriyauyut, atuqpagainut aulahimmaarianginni ikiklihimaittumiklu, pilaarutikhaillu Inuit tammaqtailiyauvlutik talvani Nunavinmi Nunataagutit Angigutaanut.
  • Niqailliurnirmut Nunavunmi angiyuq ayuqhautaudjutaa pidjutikhaqaqhuni havaqatigiiklutik ihuaqhailutik atuqlugit piliriqatigiinniq/ikayuqtigiinniq (havagatigiingniq atauttikkut pinahuaramik) unalu tunnganarniq (quviahuttiaqtittiniq inungnut tamainnit ilarahukhimaittumik qanurunaaqtailiniqilauttiaquiniq).
  • Ihuatqiyaq pidjutikhaq  ihuaqtumik piyaangani niqailliurnaittumik ukunuuna qanuqtuurniq (ihumaliuttiarniq atugakhaliuttiaqhuni) atuqlugit ihuaqtut ittut pivikhavut.
  • Niqikhat atuqpagaat Inuit pitquhirnginni, atuqpakhugit Inuit uqauhia nuutirlugit pitquhiraluami kangiqhihimayait an’nguniarnikkut, payuktarnikkut, niqiliqinikkut, niriyakhanullu.
  • Niqikhaliurniq piyaghariyauyuq ilangani Nunavunmi maniliurutainut, tahapkununga piliuqpaktunut, an’nguniaqpaktullu, pittaaqtughauyut ihuaqtumik inuuhiudjutikhamut.