menu

Kangiqhidjutatighanut

Food Security


Niqikhaqaqniq ittuq taimaa tamaita inuit, piqaqqata ittunut maniliurnikkut pittaarumik ihuaqtunik,qayangnaqtumik,niriyaminaqtuniklu niqinikhaqaraangamik niriyumayamingnik hulilukaariamingni inuuhiqattiarlutiglu.