menu

ᓇᐃᒡᓕᒋᐊᖅᓯᒪᔪᖅ

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔪᑦ 6−ᓗᐊᑕᐅᔪᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕿᒃᓴᖃᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᕈᑕᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ: ᐃᓄᐃᑦ ᓂᕿᖏᑦ, ᓂᐅᕕᕐᕕᒻᒥ ᓂᕿᑖᖑᓯᒪᔪᑦ, ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᑦ, ᐃᓅᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐱᓕᕆᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᐅᔪᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐊᒐᖏᑦ ᒪᓕᒐᐅᔪᓪᓗ.
 

ᓇᐃᒡᓕᒋᐊᖅᓯᒪᔪᖅ